De vele gezichten van leegstand In 2015 heeft ook de provincie Limburg naar aanleiding van het Coalitieakkoord 2012-2015, waarin het verbeteren van de kwaliteit van en dynamiek op de woningmarkt als topprioriteit is benoemd, een Transitiefonds voor de regionale woningmarktopgave opgericht.

Het LEF verstrekt geen subsidies maar zet 90 miljoen euro in voor leningen (senior of achtergesteld), preferente participaties of garantiekapitaal voor duurzame, … Binnen het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is er ook een subsidieregeling die sloop en onttrekkingen van woningen in Limburg stimuleert. Nature Castle Garden Arcen Add to …

Visit multifaceted Limburg with historic cities like Roermond and Maastricht, but also the white village of Thorn and Valkenburg aan de Geul. Dit fonds op afstand is bedoeld om kansrijke projecten financieel te ondersteunen. Toelichting Beleidsregel Transitiefonds Limburgse woningmarkt Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is een financieel instrument van de Provincie Limburg om de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug te geven. Aangezien de verschillende instrumenten binnen het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt elkaar dienen aan te vullen, is er gekozen om aanvragen die alleen gericht zijn op sloop c.q. onttrekkingen niet binnen deze subsidieregeling voor subsidie in …

Provincie Limburg heeft dit dilemma in 2012 al onderkend en heeft speciaal voor kansrijke projecten ín of vóór Limburg het Limburgs Energie Fonds opgericht. onttrekkingen niet binnen deze subsidieregeling voor subsidie in … See & do. Woningmarkt in beweging brengen. In this culinary province, you will not only find the best restaurants, but vineyards as well. Nr april 2015 Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Zuid Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 17 maart 2015 hebben vastgesteld: Nadere …

Het sloopprotocol is simpel, helder en gemakkelijk hanteerbaar. Binnen het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is er ook een subsidieregeling die sloop en onttrekkingen van woningen in Limburg stimuleert. Transitiefonds Limburgse Woningmarkt De Provincie Limburg gaat investeren in een duurzaam sloopprotocol om opnieuw evenwicht in de Limburgse woningmarkt te krijgen. 1 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Wanneer opdrachtgevers volgens het duurzaam sloopprotocol laten slopen, komen zij in aanmerking voor een hogere subsidie. When the season is right, you can also enjoy fresh asparagus. Voor beide regio’s is per regio 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de tenderregelingen die binnen het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt vallen. Het doel van het Transitiefonds is om door middel van extra middelen de transitie in de woningmarkt te stimuleren. Gedeputeerde Erik … Go on a bike tour to discover the beautiful and varied natural landscape. Hiermee worden concrete huisvestingsprojecten … Initiatieven binnen het Transitiefonds …