Adres. Deze regeling is bedoeld voor de restauratie van grote rijksmonumenten. Eigenaren kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 subsidie aanvragen Restauratie van rijksmonumenten; Herbestemming van rijksmonumenten; Onderhoud van rijksmonumentale molens; Plankosten; Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân 2019. Er is een nieuw subsidieplafond vastgesteld omdat het budget voor 2019 vrijwel op is. Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2019 worden ingediend. Lijst van te vervreemden cultuurgoederen ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag. Kosten voor sober en doelmatig onderhoud . Het verduurzamingsadvies bevat een integrale visie op alle aspecten van verduurzaming van het gebouwde rijksmonument, zoals isolatie, energiebesparing en duurzame energieopwekking, zonder nadelige gevolgen voor het monument (bouwfysisch) of zijn monumentale waarden. We meldden het je al in ons artikel Fiscale aftrek monumenten wordt subsidie.Minister Van Engelshoven van OC&W heeft in een brief aan de Kamer de contouren van de nieuwe regeling voor subsidiëring van rijksmonumenten … Publicatie | 19-03-2020. De rijksoverheid verleent deze subsidie voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben, zoals kerken, fabrieken en molens. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 is in totaal een budget van € 60 miljoen beschikbaar. 24-08-2018 Subsidieregeling rijksmonumenten. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op … Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Voor de tweede aanvraagronde van de regeling voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten komt € 2,5 miljoen beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben deze op 28 mei 2019 vastgesteld. Enige mate … Hier kunnen projecten voor groot onderhoud en projecten met groot onderhoud in combinatie met herbestemming worden ingediend. Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten, ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiesector bevorderen. Het verduurzamingsadvies bevat een integrale visie op alle aspecten van verduurzaming van het gebouwde rijksmonument, zoals isolatie, energiebesparing en duurzame energieopwekking, zonder nadelige gevolgen voor het monument (bouwfysisch) of zijn monumentale waarden. De gemeente Houten ontvangt de subsidies via de ‘Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten 2019–2020’ van het ministerie van OC&W en via de ‘Uitvoeringsverordening Subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam’ van de provincie Utrecht. De subsidieregeling Groot onderhoud waaronder Restauratie van Rijkmonumenten in de provincie Groningen GRRG is bestemd voor groot onderhoud en restauratie van gebouwde rijksmonumenten. Onder een eigenaar … Deze bijlage behoort bij artikel 1 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020. Per 1 januari 2019 wordt de fiscale monumentenaftrek vervangen door een subsidieregeling. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018 Op basis van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018 (SRRM) kan restauratiesubsidie worden verstrekt voor een selectie van 27 rijksmonumenten. In aanmerking voor subsidie komen eigenaren van een rijksmonument, als tegemoetkoming in de restauratiekosten ten behoeve van dat rijksmonument. Infographic woonhuissubsidie. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De regeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten.