Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor die functies minst kwetsbare natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. hoofdstuk 4 Mooi Gelderland 4.2 Natuur en landschap in Gelderland. Met deze taxatie-waardes kunt u de subsidieaanvraag tot functieverandering gaan invullen. De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden en naar behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap. De geometrische plaatsbepaling van het GNN is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij deze verordening behorende kaart Regels Natuur. U dient eerst een 'Verzoek tot taxatie voor functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk' (PDF 28 kB) in te dienen. Om het Gelders Natuurnetwerk uit te breiden, moeten we landbouwgrond soms omvormen tot natuur. Dit kan particuliere landbouwgrond zijn. 10 Gelders Natuurnetwerk (GNN) Samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. De provincie verstrekt u vervolgens de getaxeerde marktwaarde van uw landbouwgrond en de marktwaarde van uw toekomstige natuurgrond. de oppervlakte van het Gelders natuurnetwerk ten minste gelijk blijft; er op 17 oktober 2014 sprake was van een onherroepelijk bestemmingsplan met daarin bestemmingen die strijdig zijn met de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone. Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Zowel provincie als particulieren kunnen ook grond kopen om er natuur van te maken. In de brochure Particulier Natuurbeheer leggen we uit hoe u dit kunt doen en welke andere vergoedingen u eventueel kunt krijgen.